OCHRANA ÚDAJOV - Zážitkové lietanie

Prejsť na obsah

OCHRANA ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov
_

Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:
GEO Dream, združenie, Malobielska 70C, 900 24 Veľký Biel, IČO: 53752007
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:  Malobielska 70C, 900 24 Veľký Biel
email:    info@flyingdream.sk
telefón:  +421 948 42 44 22   
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
Róbert Čirke +421 948 424422
_

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
_

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.     
2. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.   
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
_

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.   
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
_

Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby :
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Help Vision s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
_

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.           
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
_

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
_

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním objednávky alebo požiadavky cez kontaktný formulár udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie"). Súhlas udeľujete prevádzkovateľovi internetového obchodu www.jachty.sk , t. j. spoločnosti GEO Dream, združenie, so sídlom Malobielska 70C, 900 24 Veľký Biel, IČO: 53752007, zapísanej v Obchodnom registri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 127976/B (ďalej len „prevádzkovateľ"). Ako dotknutá osoba udeľujete svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v uvedenom pri objednávke  (t. j. v rozsahu, meno, priezvisko, mesto, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), a to na účely realizácie marketingových a propagačných aktivít prevádzkovateľa, ktoré zahŕňajú aj adresnú komunikáciu s dotknutou osobou, zasielanie cielenej reklamy, tvorbu podobných publík v mene prevádzkovateľa, zasielanie informácií o novinkách a podujatiach, ktoré prevádzkovateľ organizuje a tiež na účely archivácie z dôvodu prípadnej kontroly splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona a nariadenia vykonanej príslušným kontrolným orgánom. Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov ďalej udeľujete prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas, aby prevádzkovateľ využíval, používal a poskytoval osobné údaje v uvedenom rozsahu aj tretím osobám, a to na vyššie uvedené účely a tiež účely komunikácie s tretími osobami ohľadom realizácie marketingových a propagačných aktivít prevádzkovateľa, ak takéto nakladanie s osobnými údajmi v styku s takýmito tretími osobami je obvyklé, nevyhnutné, alebo vhodné a ďalej, aby zaradil tieto osobné údaje do databáz vedených prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne výmazom prevádzkovateľa z Obchodného registra. Svoj dobrovoľný súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@flyingdream.sk alebo písomne zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa, inak zanikne výmazom prevádzkovateľa z Obchodného registra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: http://flyingdream.sk/ochrana-udajov.html
Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov zároveň potvrdzujete, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.
_

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 7.5.2021.
NAPÍŠTE NÁM  SPRÁVU  A HNEĎ VÁM ODPOVIEME!
Created with WebSite X5
Návrat na obsah